قیمت روز بیل لودری عقب تراکتور

برای انجام عمل گود برداری توسط تراکتور از بیل عقب تراکتور یا بیل پشت تراکتوری که به قسمتی عقب تراکتور نصب شده استفاده می شود. این بیل برای تراکتورهای یک و دو دی