مرکز فروش بیل بکهو تراکتوری

شرکت‌هایی به عرضه بیل بکهو تراکتوری می‌پردازند و توانسته اند در نقاط های مختلف به تاسیس شرکت بپردازند و محصول را مورد آزمایش قرار بدهند و پس از گرفتن نتیجه مثبت