خرید تریلی تراکتور 2 چرخ مسقف

یکی از ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی تراکتور است که از متعلقاتی همچون تریلی تشکیل یافته و این قطعه متصل به تراکتور، با مدل های مختلفی همراه می باشد؛ مانند ت