صادرات سمپاش تراکتوری توربینی به اروپا

سمپاش زراعی توربین دار كه اين نوع سمپاش براي مبارزه و جلوگيري از افت ها و بيماري ها و همچنين سمپاشي محلول هاي تقويتي نظير كود هاي مايع و سم هاي متفاوت در تمامي